Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy korzystania z Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO, biz.pl, oraz z Forum Społeczności Internetowej Leo.biz.pl

2.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO nie bierze odpowiedzialności za treści, filmy, zdjęcia, wystawianie opinie i wpisy na forum, umieszczane w ogłoszeniach oraz transakcje zawierane pomiędzy użytkownikami portalu.

3.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do usunięcia i blokowania ogłoszeń, opinii, wpisów na forum, bez podawania przyczyny.

4.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

A/ jakość, bezpieczeństwo lub legalność i pochodzenie towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia

B/ prawdziwość, pochodzenie i rzetelność ich opisu, opinii i wpisów na forum

C/ zdolności co do poczytalności osób zamieszczających ogłoszenia do ich sprzedaży

D/ wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna

5. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO stara się weryfikować dane dotyczące pochodzenia i legalności towarów, i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

6. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO, jego przedstawiciele, (administratorzy serwisu Leo.biz.pl) oraz pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO wliczając w to wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych. Jak również powstałych ewentualnie szkód i strat materialnych i osobistych

7. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika ogłoszenia, który łamie, nie przestrzega którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu  a w szczególności:

A/ dodawanie spamu – duplikatów ogłoszeń

B/ wstawianie w treści ogłoszeń aktywnych linków przekierowujących na inne strony internetowe – serwisy zewnętrzne, itp.

C/ reklamy konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych

D/ używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obelżywe

E/ wstawiania ogłoszeń, opinii, wpisów na forum zdjęć lub filmów, grafiki promujących odpłatne usługi seksualne

F/ dyskryminacja Użytkowników na tle rasowym, wyznaniowym, politycznym, wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, narodowość, pochodzenie etniczne, itd.

8.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do zawieszenia, blokowania, usunięcia konta Użytkownika oraz ogłoszeń, wpisów na forum, opinii, oraz pozostałych działań, którego zostaną uznane za szkodliwe dla Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO bez informowania o tym Użytkownika

9.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO  wyraża zgodę na umieszczanie w dowolnym miejscu na stronach leo.biz.pl, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam, filmów, banerów graficznych,  oraz informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Właścicielami Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO.

UŻYTKOWNIK

10.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

11.Użytkownicy Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.

12.W przypadku zawieszenia, zablokowania, usunięcia ogłoszenia – konta Użytkownika, Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO zostaje pozbawiony wszelkich możliwości roszczeń wynikających z wyżej wymienionych działań.

13.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa polskiego, oraz zasadami współżycia społecznego a w szczególności towary oraz usługi którymi obrót dopuszczają przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

14.Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO.W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane lub usunięte jego konto i wszystkie wpisy – ogłoszenia. W takiej sytuacji Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO podejmie  wszystkie możliwe i dostępne działania prawne wobec Użytkownika Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO związane z naprawieniem poniesionych szkód i strat materialnych i osobistych

15.Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO, www.leo.biz.pl mogą być również uznane za przestępstwo umyślne w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego obowiązującego na terenie Polski.

16.Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby jego oferta/oferty nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia zasad działania Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO i ogólnie obowiązujących przepisów i norm prawnych na terenie Polski.

17.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO zobowiązuje się do umieszczania oferty/ofert, zamieszczania ogłoszeń, wystawiania opinii, wpisów na forum, oraz pozostałych wszystkich swoich działań, zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami prawa polskiego.

18.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik dodając ogłoszenie, wystawiając opinie, biorąc udział w dyskusjach na forum społecznościowym, itp. działaniom zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO

19.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami – a całość wpisu powinna być przypisana tematycznie do poszczególnych branżowych kategorii

20.Rejestracja w Ogólnopolskim Portalu Ogłoszeniowym LEO jest całkowicie darmowa oraz równoznaczna z oświadczeniem;  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych– wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Ogólnopolskiego Portalu ogłoszeniowego LEO oraz Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Portalu Ogłoszeniowego LEO w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

21.Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa właściwego dla siedziby Operatora na terenie Polski i jest regulowany przez te przepisy bez względu na stosowanie czy ich konflikt jest z lokalnym prawem odpowiednim dla miejsca rezydencji Użytkownika na terenie Polski, EU czy też USA. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Użytkownik a Administrator serwisu Leo.biz.pl, rozstrzygane będą polubownie lub przez Sąd właściwy według Kodeksu Cywilnego – karnego dla siedziby Właściciela – Administratora serwisu Leo.biz.pl.

22. Jeżeli Użytkownik używa Usług z innego kraju, jest on odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich praw, które mają zastosowanie w jego przypadku.

23. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Operatora informacji w formie elektronicznej i akceptuje, że wszelkie warunki, umowy, powiadomienia oraz inne formy komunikacji, które otrzyma od Operatora będą traktowane jako otrzymane w formie pisemnej.

24. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, poprzez korzystanie z Usług w sposób nieautoryzowany, Użytkownik może nie otrzymać żadnych powiadomień. Zgadza się on więc, że w takim przypadku wszelkie powiadomienia, które w przypadku korzystania z Usług w sposób autoryzowany by otrzymał, będą uznane jako dostarczone.

25. Żadna strona nie może przenieść Umowy na inną osobę lub podmiot, przy czym Operator zastrzega sobie prawo do dokonania takiego przeniesienia na spółkę zależną lub powiązaną.

ZABRONIONE SĄ TEŻ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
– skanowanie, sprawdzanie czy też, testowanie naszych systemów oprogramowania, czy sieci, lub systemów zabezpieczeń czy metod uwierzytelniania i wiarygodności,
– manipulowanie lub uzyskiwanie dostępu do niepublicznych części naszych Usług, naszych systemów komputerowych lub systemów naszych dostawców i odbiorców usług,
– fałszowanie pakietów TCP/IP i innych części pakietów zarówno podczas dodawania treści jak i w e-mailach, a także używanie Usług w taki sposób żeby zmylić, zmienić, lub zafałszować informacje dotyczące źródła pochodzenia,
– łączenie się z Usługami (ani też wszelkie próby) w inny sposób niż poprzez dostępne, opublikowane przez nas interfejsy (i tylko w zakresie określonym przez ten Regulamin), chyba, że uprzednio udzieliliśmy pisemnej zgody na takie czynności z naszej strony
Indeksowanie Usług przez roboty indeksujące jest dozwolone jedynie w zakresie określonym w pliku robots.txt, jednakże kopiowanie i powielanie treści bez uzyskania naszej wcześniejszej pisemnej zgody jest prawnie zabronione i karalne, wg. obowiązujących praw autorskich na terenie Polski
– zakłócanie lub próby zakłócania dostępu do Usług, serwerów, sieci komputerowych, włączając w to takie działania jak flooding, przeciążanie, spamowanie, wysyłanie wirusów komputerowych, bombardowanie, celowe zapychanie poczty elektronicznej, czy tworzenie skryptów do tworzenia treści w taki sposób, że koliduje to, zakłóca, blokuje, lub nadmiernie obciąża nasze Usługi, serwery, komputery i inne narzędzia pracy serwisu ogłoszeniowego Leo.biz.pl
– próby rozszyfrowania, dekompilacji, dokonywania inżynierii wstecznej oprogramowania i kodu używanego do zapewniania prawidłowych Usług,
– podszywanie się pod inną osobę – osoby, lub podmiot/podmioty gospodarczy,
– posługiwanie się przez Użytkownika więcej niż jednym lub, (kilkoma) kontem w Serwisie Leo.biz.pl.
– kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie, zbieranie, reprodukcja, lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści z naszego serwisu Leo.biz.pl (w całości lub części) zamieszczonych lub dostępnych za pośrednictwem naszych Usług bez uzyskania wcześniejszej naszej uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także treści zamieszczonych przez Użytkownika).
– wysyłanie niezamawianej reklamy/spamu w każdej formie – pod każdą postacią
– obchodzenie – łamanie blokad- haseł dostępu do Usług,
– zbieranie informacji o innych użytkownikach bez ich wiedzy i uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także zbierania adresów email i numerów telefonów, itp.).

Jeżeli Użytkownik złamie którekolwiek z powyższych zabronionych działań, zgadza się zapłacić Operatorowi na jego wezwanie równowartość 12 000€ za każdy dzień łamania tego warunku,

Zabronione są także poniżej wskazane działania:
– zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży artykułów, które nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów (np. niewidoczne oznakowania CE) lub sugerujących ich działanie bez stosownego faktu to potwierdzającego. (np. ochronę przed zakażeniem wirusami)
– zamieszczanie ogłoszeń oferujących artykuły przeznaczone dla służb medycznych, nie będące środkami ochrony indywidualnej, które podlegają wymaganiom przepisów Ministerstwa Zdrowia dotyczących wyrobów medycznych.

Operator  Leo.biz.pl może ingerować w formatowanie, układ graficzny, treść i parametry Ogłoszenia i innych umieszczanych wpisów, treści, grafiki, zdjęć, etc, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego wyświetlania się ogłoszenia, grafiki, zdjęć, reklamy, itp., aby informacje tekstowe i wizualne zamieszczane przez Użytkowników były zgodne z prawem –wymaganiami i parametrami technicznymi, dobrymi obyczajami, zachowaniem i nie naruszały postanowień Regulaminu, dóbr osobistych osób trzecich ani interesów Operatora, oraz zapewniały i gwarantowały poprawne funkcjonowanie serwisu Leo.biz.pl wszystkim jego Użytkownikom

W Serwisie Leo.biz.pl zabronione jest zamieszczanie treści:
– łamiących lub naruszających prawo Polskie i przepisy międzynarodowe,
– nękających, zastraszających, prześladujących inne osoby, będących Użytkownikiem naszego serwisu – bądź osoby nie związane z naszym serwisem ogłoszeniowym Leo.biz.pl
– zawierających dane osobowe lub identyfikujących inną osobę bez wyraźnej zgody pisemnej tej osoby,
– działań dyskryminujących, pełnych nienawiści, niezgodnych z prawem, fałszywych, zawierających pornografie dla dorosłych, (dziecięcą), zwierzęcą – tzw. zoofilię, obscenicznych, obraźliwych, agresywnych, epatujących przemocą lub w inny sposób budzących wątpliwości moralne w ogólnie przyjętych i obowiązujących w normach i zasadach prawnych w życiu społecznym,
– oferujących podrobione produkty, lub naruszających prawa autorskie, znaki firmowe – towarowe, lub inne prawa osób trzecich,
– oferujących leki, artykuły farmaceutyczne, lub specyfiki zdrowotne w tym dietetyczne, itp.
– oferujących artykuły – produkty, lub usługi na sprzedaż, których wymagane jest pozwolenie,
(np. alkohole, tytoń, wyroby tytoniowe itp.) chyba, że w ogłoszeniu zamieszczony jest wyraźnie czytelny skan odpowiedniego wymaganego zezwolenia, licencji, itp.
– oferujących usługi paramedyczne, szczególnie wszelkiego rodzaju leczenia i „uzdrawiania” technikami nie popartymi prawnie uznanymi i obowiązkowo wymaganymi kwalifikacjami i certyfikatami medycznymi.
– powszechnie uznawanych za spam, duplikaty dystrybuujących tzw. listy łańcuszkowe lub piramidy finansowe, itp.
– promujących schematy – rozwiązania i programy wynagradzania użytkowników za klikanie w reklamy, wyszukiwanie, przeglądanie stron, lub czytanie e-maili, lub innych tego typu podobnych rozwiązań.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że w przypadku stwierdzenia przez Operatora złamania tych warunków, ich naruszenia lub jeżeli Operator uzna, że było to intencją i zamiarem Użytkownika, Operator może zmienić kategorię, skasować ogłoszenie, treści, wystawianie opinie – komentarze, wpisy na forum, zablokować w całości lub ich część.

REKOMPENSATA
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić Operatora (oraz jego pracowników i reprezentantów, spółek zależnych, partnerów, następców, dostawców usług) przed jakimikolwiek roszczeniami finansowymi, na pokrycie wszelkich kosztów finansowych, w tym kosztów sądowych i procesowych oraz na zapłatę ewentualnego odszkodowania, w wypadku złamania lub naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków tego Regulaminu, praw osób trzecich (włączając w to prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, lub inne prawa własności intelektualnej), czy też w wyniku wystąpienia jakichkolwiek innych roszczeń odnośnie strat, które powstały na skutek dodanych przez Użytkownika treści.

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

22. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.

23. Istnieje możliwość dodania odpłatnej reklamy w postaci tzw. baneru graficznego, koszt reklamy banerowej ustalany będzie indywidualnie z Użytkownikiem i dostępny będzie przed dodaniem – wstawieniem reklamy graficznej – banerowej na Ogólnopolskim Portalu Ogłoszeniowym LEO.

24.Użytkownikom Ogólnopolskiego Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:

A/ treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;

B/ treść jest niezgodna z normami prawno – etycznymi, moralnymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce.

C/ treść ogłoszenia nakłania, zachęca odbiorcę do użytkowania, kupowania, obrotu przedmiotami i usługami prawnie zakazanymi.

D/ treść ogłoszenia, wystawianych opinii, wpisów na forum, itp. narusza zasady estetyki i dobrego smaku, dotyczy również nazw używanych w adresach e-mail, nazwy stron www, filmów oraz zdjęć załączanych do ogłoszeń.

E/ treść ogłoszenia, opinii, wpisów na forum, itp. jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce;

F/ treść ogłoszenia – dodawanych wpisów, została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach, również w przypadku nieznacznej zmiany – korekty tekstu – opisu w poszczególnych ogłoszeniach

G/ treść ogłoszenia – dodawanych wpisów, oferuje prace w charakterze: klikania w reklamy lub linki , odbierania e-maili reklamowych , wypełnianie ankiet przez Internet , zapisywanie się do programów partnerskich z linkami lub numerami referencyjnymi, itp.

H/ treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki, tancerki, statysty, zawierająca tylko adres e-mail

I/ treść ogłoszenia, wystawianie opinie, wpisy na forum, itp. narusza dobra osobiste, dobre imię, obraża, komentuje usługi, firmy, osoby

J/ treść ogłoszenia, wystawiane opinie, dyskusje na forum społecznościowych, itp. reklamuje inne serwisy, portale konkurencyjne, ogłoszeniowe, linki do tych stron,  lub strony pośredniczące w sprzedaży usług itp. wobec Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO, www.leo.biz.pl

K/treść ogłoszenia, zamieszczane opinie i wpisy na forum, oferują sponsoring, odpłatne usługi seksualne, erotyczne, itp.

M/ treść ogłoszenia, opinii – wpisów na forum, itp. zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr, itp.

N/ W treści ogłoszenia, opinii, forum namawia – zachęca do podjęcia pracy w firmie, organizacji, instytucji, przedsiębiorstwie ale w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę/pracodawcę tzn. brak jest pełnej nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby dodającej ogłoszenie, adresu siedziby firmy/przedsiębiorcy, itd.

O/ treść ogłoszenia – pozostałe wpisy wyraźnie proponują lub w inny sposób zachęcają, sugerują wynajem pokoju, mieszkania, nieruchomości w zamian za usługi seksualne, itp.

P/ treść ogłoszenia – wpisu oferuje lub promuje usługi seksualne – inne prawem zabronione

R/ treść filmu oferuje lub promuje usługi seksualne – inne prawem zabronione

S/ przekaz zdjęcia oferuje lub promuje usługi seksualne – inne prawem zabronione

25.W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, jak i dodanych ogłoszeń z tego konta. W przypadku blokady lub usunięcia ogłoszeń płatnych, Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionych opłat.

26.W sytuacji, w której ogłoszenia, wystawiane opinie, wstawiane komentarze na forum, itp. łamią regulamin będą one blokowane lub usuwane. Jeśli nadal na koncie, dodawane będą ogłoszenia łamiące Regulamin Ogólnopolski ego Portalu Ogłoszeniowego LEO ma prawo zablokować lub usunąć dane konto, bez konieczności informowania o tym użytkownika.

ZAWARTOŚĆ ZAMIESZCZONA PRZEZ LINKI

A/ Na www.leo.biz.pl możesz znaleźć linki do innych stron internetowych lub zasobów na stronie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym że www.leo.biz.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub ich zasobów oraz nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w takich witrynach lub zasobach. www.leo.biz.pl nie  będzie ponosić odpowiedzialności ani bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za rzeczywistą lub domniemaną szkodę lub stratę materialną bądź moralną osobistą, spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, transakcjach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron lub zasobów witryn zewnętrznych.

B/ Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do usunięcia i blokowania ogłoszeń, wpisów, wystawianych opinii, treści na forum, itp. w których znajdują się wstawione przez Użytkowników w treści linki (aktywne lub nie aktywne) bez podania przyczyny

ZASADY UZUPEŁNIANIA PROFILU UŻYTKOWNIKA

27.Profil użytkownika został stworzony po to aby w atrakcyjny sposób Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO mógł stworzyć swoją zakładkę – stronę w Internecie.

28.Dodawanie i uzupełnianie Profilu Użytkownika w Ogólnopolskim Portalu Ogłoszeniowym LEO jest nie odpłatne.

29.Użytkownikom, zabrania się umieszczania w Profilu treści które:

30.Są niezgodne z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;

31.Nakłaniają odbiorcę do użytkowania, kupowania, obrotu przedmiotami bądź usługami prawnie zakazanymi;

32.Treścią naruszają zasady estetyki i dobrego smaku dotyczy również nazw używanych w adresach e-mail, nazw stron internetowych, itp.

33.Są wulgarne, obraźliwe, zawierające treści pornograficzne i ogólnie rozumiane jako nieetyczne;

34.Są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego

35.Obrażają, komentują usługi, firmy, osoby w celu zniechęcenia do nich, jak i mające na celu zbudowanie złego wizerunku w oczach innych użytkowników;

36.Reklamują inne serwisy ogłoszeniowe, konkurencyjne lub strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;

37. Zawierają ciągi powtarzających się znaków i cyfr, co może zakłócić sprawne działanie Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO;

38.W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów Regulaminu, Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia profilu użytkownika bez podawania przyczyny.

39.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie również prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, jak i dodanych ogłoszeń, wystawionych opinii, wpisów na forum, itd.

40.W przypadku blokady lub usunięcia konta, co jest równoznaczne z usunięciem ogłoszeń w tym płatnych, Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej opłaty – wpłat wobec Właścicieli Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO.

41.W sytuacji, w której treść profilu użytkownika łamie regulamin jest on usuwany. Jeśli nadal na koncie, dodawane będą wpisy łamiące regulamin, Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO ma prawo zablokować lub usunąć dane konto, bez informowania/powiadamiania o tym Użytkownika.

42.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na stronie Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO, www.leo.biz.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

43.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

44.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO, www.leo.biz.pl.

45.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania, usunięcia konta Użytkownika który łamie postanowienia Regulaminu LEO/www.leo.biz.pl.

46.W przypadku zablokowania, usunięcia konta Użytkownika automatycznie blokowane, usuwane są wszystkie ogłoszenia, wszystkie zamieszczone wpisy, (opinie, dyskusje na forum), filmy, pozostałe materiały dodane z tego konta. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO nie zwraca wtedy kosztów usług płatnych tj. wyróżnionych ogłoszeń, filmów oraz odpłatnych form reklam tzw. graficznych – banerowych i wszystkich innych pozostałych.

OPINIE

 • Wystawiając opinię oświadczasz, że jej treść jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność o charakterze prawnym, materialnym i moralnym – osobistym, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce. W bazie serwisu będą przechowywane dane takie jak adres e-mail oraz adres IP, z którego wypełniono i zamieszczono formularz opinii – komentarzu. Dane te umożliwiają identyfikację autora opinii i mogą zostać udostępnione na wniosek organów uprawnionych do tego, w przypadku zgłoszenia przez użytkownika działań niezgodnych z polskim prawem, w szczególności dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, oraz czynów prawnie zabronionych i ściąganych z urzędu.
 • Opinie publikowane są w serwisie dopiero po zatwierdzeniu przez Moderatora.
 • Przed opublikowaniem opinii sprawdzamy:
  – pochodzenie opinii, aby wyeliminować nieuczciwe generowanie recenzji:
  – wiarygodność autora opinii wraz z historią jego wcześniejszych komentarzy na   naszym serwisie ogłoszeniowym Leo.biz.pl
  – aspekty techniczne, które mogłyby sugerować nieuczciwe i krzywdzące generowanie i dodawanie komentarzy – opinii.
 • Decyzje o zatwierdzeniu i publikacji opinii przyjmuje Moderator, a jego decyzja jest ostateczna.
 • Moderator nie komentuje swojej decyzji.
 • Opinie mogą dodawać wyłącznie osoby pełnoletnie i nie posiadających ograniczeń do podejmowania czynności prawnych, które faktycznie i zgodnie z prawdą korzystały z usług danej firmy.
 • W treści opinii nie mogą znajdować się adresy www…., bądź nazwy innych stron internetowych, serwisów ogłoszeniowych, itp..
 • W treści opinii nie mogą znajdować się jakiekolwiek dane osobowe, adresy, itp. innych komentowanych użytkowników.
 • Administracja serwisu może usunąć opinię w przypadku, kiedy taki nakaz wynika z orzeczenia sądu lub innych podmiotów mających do tego celu uprawnienia, lub jeśli jej treść jest niezgodna z niniejszym regulaminem serwisu ogłoszeniowego Leo.biz.pl.
 • Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokady kont Użytkowników, ogłoszeń i wszystkich innych wpisów na Leo.biz.pl, działających na szkodę innych Użytkowników (np. przez min. dodawanie negatywnych opinii – komentarzy innym użytkownikom).
 • W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu Leo.biz.pl, administrator może natychmiast usunąć naruszające regulamin wszystkie materiały, oraz usunąć konto danego Użytkownika na stałe.
 • Użytkownik Leo.biz.pl ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą formularza kontaktowego lub adresu e-mail: biuro@leo.biz.pl
 • Administrator serwisu ogłoszeniowego Leo.biz.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż 21 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamacji.
 • Serwis ogłoszeniowy Leo.biz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników.

       Ostatnia zmiana regulaminu: 03.12.2022 rok.

Shopping Cart

Ogłoszenia i usługi dostępne w regionie:

Województwo Małopolskie:
Andrychów, Bochnia, Brzesko, Jasło, Brzeszcze, Chrzanów, Nowy Wiśnicz, Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Dobczyce, Dąbrowa Tarnowska, Gdów, Gorlice, Jordanów, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Krynica-Zdrój, Krzeszowice, Kęty, Libiąż, Limanowa, Maków Podhalański, Miechów, Mszana Dolna, Myślenice, Sułkowice, Bochnia, Dobczyce, Kraków – Nowa Huta, Niepołomice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Proszowice, Rabka-Zdrój, Bukowno, Szczawnica, Skawina, Stary Sącz, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Szczucin, Słomniki, Miechów, Tarnów, Trzebinia, Tuchów, Wadowice, Andrychów, Brody, Wieliczka, Wolbrom, Zakopane, Usługi dostępne w woj. małopolskim, Krakowie i jej dzielnicach: Bieńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Bieżanów – Prokocim, Czyżyny, Bronowice, Grzegórzki, Krowodrza, Mistrzejowice, Olsza, Podgórze. Usługi dostępne w regionie i dzielnicach: Kraków-Nowa Huta, Prądnik Biały, Prądnik Czerwony, Podgórze Duchackie, Ugorek, Stare Miasto – Kazimierz, Swoszowice, Wzgórza Krzesławickie, Zabierzów, Zielonki, Tyniec, Zwierzyniec, Borek Fałęcki, Łagiewniki, Węgrzce, Michałowice, Raciborowice, Kraków ul. Moniuszki, Mogilska, Radzikowskiego, Bajana, Tyniecka, Lubostroń, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Osiedle Wandy,Walerego Sławka, Widnokrąg, Centralna-Zielona-Magazynowa, Marii Jasnorzewskiej, Poznańska, Chełmska, Bartosza Głowackiego, Szlak, Słomniki, Dietla, Kalwaryjska, Kraków Rynek Główny, Floriańska, Bieżanowska, Gertrudy, Balicka, Starowiślna, Grzegórzecka, Dąbie, Wadowicka, Zawiła, Tadeusza Kościuszki, Zwierzyniecka, Kapelanka, Babińskiego, Aleje Pokoju, Nowohucka, Centralna, Czyżyny, Igołomia, Mrozowa, Wielicka, Stradomska, Bieńczyce-Kocmyrzów, Luborzyca, Dekerta,

Województwo Śląskie:
Bielsko-Biała, Bytom, Będzin, Chorzów, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Knurów, Lubliniec, Mikołów, Myszków, Mysłowice, Orzesze, Piekary Śląskie, Pszczyna, Pszów, Pyskowice, Racibórz, Radlin, Ruda Śląska, Rybnik, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Łaziska Górne, Świętochłowice, Żory, Żywiec,

Województwo Dolnośląskie:
Bielawa, Bogatynia, Boguszów-Gorce, Bolesławiec, Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Chojnów, Dzierżoniów, Góra, Głogów, Jawor, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kąty Wrocławskie, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Lwówek Śląski, Milicz, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Siechnice, Strzegom, Strzelin, Syców, Trzebnica, Wałbrzych, Wołów, Wrocław, Zgorzelec, Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Złotoryja, Środa Śląska, Świdnica, Świebodzice,

Województwo Kujawsko-pomorskie:
Aleksandrów Kujawski, Barcin, Białe Błota, Brodnica, Bydgoszcz, Chełmno, Chełmża, Ciechocinek, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Inowrocław, Jabłonowo Pomorskie, Janikowo, Janowiec Wielkopolski, Kcynia, Koronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Mogilno, Nakło nad Notecią, Nowe, Osielsko, Radziejów, Rypin, Skępe, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Sępólno Krajeńskie, Toruń, Tuchola, Więcbork, Wąbrzeźno, Włocławek, Łabiszyn, Świecie, Żnin,

Województwo Lubelskie:
Annopol, Bełżyce, Biała Podlaska, Biłgoraj, Bychawa, Chełm, Dęblin, Hrubieszów, Janów Lubelski, Kock, Końskowola, Krasnystaw, Kraśnik, Kurów, Lubartów, Lublin, Międzyrzec Podlaski, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Opole Lubelskie, Parczew, Piaski, Poniatowa, Puławy, Radzyń Podlaski, Rejowiec Fabryczny, Ryki, Stoczek Łukowski, Szczebrzeszyn, Terespol, Tomaszów Lubelski, Turka, Tyszowce, Włodawa, Zamość, Zwierzyniec, Łuków, Łęczna, Świdnik,

Województwo Lubuskie:
Babimost, Bytom Odrzański, Cybinka, Czerwieńsk, Dobiegniew, Drezdenko, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Iłowa, Jasień, Kargowa, Kostrzyn nad Odrą, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Kłodawa, Lubsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Nowogród Bobrzański, Przylep, Racula, Rzepin, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Sława, Słubice, Witnica, Wschowa, Zbąszynek, Zielona Góra, Świebodzin, Żagań, Żary,

Województwo Łódzkie:
Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Bełchatów, Brzeziny, Błaszki, Działoszyn, Głowno, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Kutno, Opoczno, Ozorków, Pabianice, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Poddębice, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rzgów, Sieradz, Skierniewice, Stryków, Sulejów, Szadek, Szczerców, Tomaszów Mazowiecki, Tuszyn, Wieluń, Wieruszów, Zduńska Wola, Zelów, Zgierz, Złoczew, Łask, Łowicz, Łódź, Łęczyca, Żychlin,

Województwo Mazowieckie:
Błonie, Ciechanów, Garwolin, Gostynin, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Józefów, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Kozienice, Legionowo, Marki, Mińsk Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Przasnysz, Pułtusk, Płock, Płońsk, Radom, Radzymin, Siedlce, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Sulejówek, Warszawa, Wołomin, Wyszków, Zielonka, Zwoleń, Ząbki, Łomianki, Żyrardów,

Województwo Opolskie
Biała, Bogacica, Brzeg, Byczyna, Czarnowąsy, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Gorzów Śląski, Grodków, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Jemielnica, Kietrz, Kluczbork, Kolonowskie, Korfantów, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Lewin Brzeski, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olesno, Opole, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Praszka, Prudnik, Prószków, Rudniki, Skarbimierz Osiedle, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski, Ujazd, Wołczyn, Zawadzkie, Zdzieszowice,

Województwo Podkarpackie:
Boguchwała, Brzostek, Brzozów, Czudec, Dukla, Dynów, Dębica, Frysztak, Gorzyce, Głogów Małopolski, Jarosław, Jasło, Jedlicze, Kańczuga, Kolbuszowa, Krasne, Krosno, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Mielec, Nisko, Nowa Dęba, Pilzno, Przemyśl, Przeworsk, Radomyśl Wielki, Radymno, Rakszawa, Ropczyce, Rudnik nad Sanem, Rzeszów, Sanok, Sokołów Małopolski, Stalowa Wola, Strzyżów, Sędziszów Małopolski, Tarnobrzeg, Ustrzyki Dolne, Łańcut,

Województwo Podlaskie:
Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Brańsk, Choroszcz, Ciechanowiec, Czarna Białostocka, Czyżew, Dobrzyniewo Duże, Dąbrowa Białostocka, Fasty, Grabówka, Grajewo, Hajnówka, Ignatki-Osiedle, Kleosin, Knyszyn, Kolno, Księżyno, Lipsk, Mońki, Raczki, Sejny, Siemiatycze, Sokoły, Sokółka, Suchowola, Supraśl, Suwałki, Szczuczyn, Szepietowo, Sztabin, Wasilków, Wysokie Mazowieckie, Zabłudów, Zambrów, Zaścianki, Łapy, Łomża,

Województwo Pomorskie:
Banino, Bolszewo, Borkowo, Brusy, Bytów, Chojnice, Chwaszczyno, Czersk, Człuchów, Gdańsk, Gdynia, Gościcino, Kartuzy, Kokoszkowy, Kowale, Kościerzyna, Kwidzyn, Luzino, Lębork, Malbork, Miastko, Nowy Dwór Gdański, Pelplin, Prabuty, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Sierakowice, Skarszewy, Sopot, Starogard Gdański, Sztum, Słupsk, Tczew, Ustka, Wejherowo, Władysławowo, Zblewo, Żukowo,

Województwo Świętokrzyskie:
Bieliny, Bilcza, Bodzentyn, Bogoria, Busko-Zdrój, Chmielnik, Chęciny, Daleszyce, Górno, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Końskie, Kunów, Małogoszcz, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Pacanów, Pawłów, Piekoszów, Pińczów, Połaniec, Radoszyce, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów, Stopnica, Stąporków, Suchedniów, Sędziszów, Włoszczowa, Zagnańsk, Łagów, Łopuszno,

Województwo Warmińsko-mazurskie:
Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Dobre Miasto, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Gołdap, Górowo Iławeckie, Iława, Iłowo-Osada, Jonkowo, Kisielice, Korsze, Kurzętnik, Kętrzyn, Lidzbark, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Mikołajki, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Olsztyn, Olsztynek, Orneta, Orzysz, Ostróda, Pasym, Pasłęk, Pisz, Reszel, Rybno, Susz, Szczytno, Węgorzewo,

Województwo Wielkopolskie:
Chodzież, Czarnków, Gniezno, Gostyń, Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Kalisz, Komorniki, Konin, Kostrzyn, Koziegłowy, Koło, Kościan, Krotoszyn, Kórnik, Kępno, Leszno, Luboń, Mosina, Nowy Tomyśl, Oborniki, Ostrzeszów, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pleszew, Plewiska, Poznań, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Słupca, Trzcianka, Turek, Wolsztyn, Wronki, Września, Wągrowiec, Złotów, Śrem, Środa Wielkopolska,

Województwo Zachodniopomorskie:
Barlinek, Barwice, Bezrzecze, Białogard, Borne Sulinowo, Chojna, Choszczno, Czaplinek, Darłowo, Drawsko Pomorskie, Dębno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Karlino, Koszalin, Kołobrzeg, Maszewo, Mielno, Mierzyn, Myślibórz, Nowogard, Police, Połczyn-Zdrój, Przecław, Pyrzyce, Płoty, Sianów, Stargard, Szczecin, Szczecinek, Sławno, Trzebiatów, Warzymice, Wałcz, Złocieniec, Łobez, Świdwin, Świnoujście,

Województwo Wielkopolskie:
Powiat Złotowski, Złotów, Jastrowie, Krajenka, Okonek, Lipka, Tarnówka, Zakrzewo, Powiat Pilski, Piła, Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Powiat Chodziaski, Chodzież, Margonin, Szamocin, Budzyń Powiat Czarnkowsko-trzciankowski, Krzyż Wielkopolski, Trzcianka, Wieleń, Czarnków, Drawsko, Lubasz, Połajewo Powiat Wągrowiecki, Damasławek, Mieścisko, Wapno, Wągrowiec, Gołańcz, Skoki Powiat Obornicki, Oborniki, Rogoźno, Ryczywół Powiat Szamotulski, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Wronki, Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko Powiat Międzychodzki, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków Powiat Poznański, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne Powiat Nowotomyski, Lwówek, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń, Kuślin, Miedzichowo Powiat Grodziski, Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice, Wielichowo, Granowo, Kamieniec Powiat Wolsztyński, Wolsztyn, Przemęt, Siedlec,

Dienstleistungen in Städten wie:
Österreich: Bregenz, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt, Graz, Linz, St.Pölten, Eisenstadt, Wien , Wiener Neustadt, Mödling, Baden, Wolfsberg, Steyr, Traun, Leoben, Lustenau, Kapfenberg, Hallein, Kufstein, Traiskirchen, Anmelden, Stockerau, Eisenstadt, Bludenz, Bruck an der Mur, Deutschland: Stuttgart, München, Berlin, Potsdam, Bremen, Hamburg, Wiesbaden, Schwerin, Hannover, Düsseldorf, Mainz, Saarbrücken, Dresden,Magdeburg, Kiel, Köln, Leipzig, Dortmund, Essen, Nürnberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bonn, Münster, Mannheim, Karlsruhe, Augsburg, Chemnitz, Krefeld, Oberhausen, Schwei: Zürich, Genf, Basel, Lausanne, Bern, Luzern, St.Gallen, Bellinzona Freiburg, Schaffhausen, Chur, Sitten, Neuenburg, Zug, Frauenfeld, Aarau, Solothurn, Herisau, Schwyz, Liestal, Delsberg, Glarus, Sarn,

Wien:
Innere Stadt, Leopoldstadt, Landstraße, Margareten, Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Alsergrund, Favoriten, Simmering, Meidling, Hietzing, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Hernals, Währing, Döbling, Brigittenau, Floridsdorf, Donaustadt, Liesing,

Niederösterreich:
Amstetten, Baden, Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Gmünd, Hollabrunn, Horn, Korneuburg, Krems, Krems an der Donau, Lillienfeld, Melk, Mistelbach, Mödling, Neukirchen, Sankt Pölten, Scheibbs, Tulln, Waidhofen an der Thaya, Waidhofen an der Ybbs, Wiener Neustadt, Zwettl,

Burgenland:
Eisenstadt, Güssing, Jennersdorf, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf, Oberwart, Rust,

Oberösterreich:
Braunau am Inn, Eferding, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Linz, Perg, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding, Steyr, Urfahr, Vöcklabruck, Wels,

Steiermark:
Graz, Leoben, Kapfenberg, Bruck an der Mur, Knittelfeld, Gleisdorf, Köflach, Voitsberg, Judenburg, Mürzzuschlag, Weiz, Deutschlandsberg, Fohnsdorf, Troifaiach, Leibnitz, Zeltweg, Gratkorn, Seiersberg, Liezen, Hartberg, Frohnleiten, Fürstenfeld, Kalsdorf bei Graz, Kindberg, Feldkirchen bei Graz, Eisenerz, Bärnbach, Wagna, Krieglach,

Kärntnen:
Klagenfurt am Wörthersee, Villach, Wolfsberg, Spital an der Drau, Feldkirchen, St. Veit an der Glan, Völkermarkt, Hermagor, Gmünd, Friesach, Bleiburg/ Pliberk, St. Paul im Lavanttal,

Salzburg:
Hallein, Salzburg-Stadt, Sankt Johann im Pongau, Tamsweg, Zell am See,

Vorarlberg:
Bregenz, Dornbirn, Hohenems, Feldkirch, Bludenz,

Tirol:
Imst, Innsbruck, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte, Schwaz,

Wir bieten unsere Dienstleistungen in allen Städten wie:
Österreich: Bregenz, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt, Graz, Linz, St. Pölten, Eisenstadt, Wien, Wiener Neustadt, Mödling, Baden, Wolfsberg, Steyr, Traun, Leoben, Lustenau, Kapfenberg, Hallein, Kufstein, Traiskirchen, Anmelden, Stockerau, Eisenstadt, Bludenz, Bruck an der Mur,

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland end USA:
Bath, Birmingham, Bradford, Brighton and Hove, Bristol, Cambridge, Canterbury, Carlisle, Chester, Chichester, Coventry, Derby, Durban, Ely, Exeter, Gloucester, Hereford, Kingston upon Hull, Lancaster, Leeds, Leicester, Lichfield, Lincoln, Liverpool, London, Manchester, Newcastle upon Tyne, Norwich, Nottingham, Oxford, Peterborough, Plymouth, Portsmouth, Preston, Ripon, Salford, Salisbury, Sheffield, Southampton, Wells, Winchester, York, St.Albans, Wolverhampton, New York, Chicago, Michigan, Montana,Georgia, Waszyngton, Kalifornia, Floryda, Luizjana, Olkahoma, Dakota, Alabama,

Services disponibles dans les villes telles que:
La France: Paris, Marseille, Lyon, Tuluza, Nice, Nantes, Montpellier, Strassburg, Bordeaux, Lille, Rennes, Arles, Arras, Cambrai, Cannes, Canons, Dreux, Montreuil, Nantes, Pau, Poitiers, Reims, Roubaix, Tulon, Monaco,

Услуги доступны в следующих городах:
Россия: Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Самара, Уфа, Сататов, Мурманск, Ростов, Волгоград, Киев, Пермь, Нижний Новогрод, Игарка, Сургут, Якутск, Норильск, Верхоянск, Самара. , Ульфа, Магадан, Иркутск, Донецк, Львов, Луцк, Галич, Житомир, Донецк, Харьков, Черкассы, Крым, Сумы, Брест, Кривой Рог, Севастополь, Ялта, Днепропетровск, Одесса, Черневице, Херсон, Украина,